Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


VISI

Menjadi Kolej Vokasional Terunggul Bagi Melahir Tenaga Kerja Berkemahiran Tinggi Yang Menepati Keperluan Pembangunan Industri, Berakhlak Mulia Dan Bertanggungjawab Selari Dengan Falsafah Pendidikan Negara 
MISI

- Bagi Melahir Tenaga Kerja Separa Profesional dan Profesional Dalam Bidang Teknikal

- Bagi Melahir Tenaga Kerja yang Berdaya Saing, Berwawasan, Beretika, Berinovasi dan Memiliki Minda Kelas Pertama

- Bagi Melahir Teknopreneur Global Kearah Pembangunan Masyarakat Perdagangan
OBJEKTIF

1. Menyediakan Latihan Kemahiran dalam Pelbagai Bidang Mengikut

    Piawaian Kemahiran Kebangsaan (NOSS).

2. Menyediakan Latihan Pembangunan Insan ke arah melahirkan Peribadi

    yang Berakhlak Mulia sesuai dengan aspirasi Negara.

3. Memberi Latihan Keusahawanan bagi melahirkan Usahawan yang 

    Berinovatif dan Berdaya Saing di kalangan Belia.

4. Menyediakan Latihan Jangka Pendek, Modular dan Customised Kepada

    Pekerja Industri berteraskan Teknologi terkini.

5. Melahirkan Sumber Tenaga Kerja Teknikal Mengikut Keperluan Pasaran

    Negara.